UTBILDNING
  
Varför bör DU delta i termografiutbildning?

Det finns säkert lika många skäl som det finns människor med värmekameror. Men vi kan lova dig att utbildningen är det klokaste sättet att värdesäkra din framtid inom termografi.
 • En kurs är det snabbaste sättet att börja jobba - du lär känna din utrustning, lär dig om mätparametrar och möjliga tillämpningar.
 • En kurs är det snabbaste sättet att få jobbet gjort på rätt sätt - du får den kunskap du behöver för att undvika misstag och att presentera felaktiga resultat.
 • En kurs är det snabbaste sättet att skapa ett nätverk - du träffar andra termograförer och får lära dig mer om vad ITC-webbcommunityn kan erbjuda.
 • En kurs är det snabbste sättet att bli fackmannamässig - du kan dra nytta av våra instruktörers långa erfarenhet från fältet och ingående kunskap.
Dessutom är det roligare att utforska den termiska dimensionen med en grupp likasinnade.

Kontakta oss så att vi kan lista ut vilket träningsprogram som passar dig och ditt företag bäst på telefon nummer 08-122 101 70

För värmekamre videos klick här

Why should YOU attend thermography training?

Most probably there are as many motivations as individuals using IR cameras. However, we can assure you that training is the smartest way to put your thermography future on solid ground.

A training course is the fastest way to get to work - you become familiar with your equipment, the measurement parameters and the potential applications.
 • A training course is the fastest way to get the work right - you gain the necessary knowledge to avoid mistakes and to avoid presenting incorrect results.
 • A training course is the fastest way to make a network . you will meet fellow thermographers and learn more about what the ITC community has to offer.
 • A training course is the fastest way to become a professional - you benefit from decades of field experience and knowledge of our instructors.
Of course, it is always more fun to explore the thermal dimension with a group of likeminded people. Please contact us so that we can help you figure out which training program fits you and your company's needs the best on phone no: 08-122 101 70
KLASSER OCH CERTIFIKATION

Vi samarbetar med ITC, som är världsledande inom värmekamera utbildning, för att ge den högsta kvalitativa nivån av utbildning för våra kunder.

Kurser:
 • Introduktion till termografi (1 dags kurs) kr
Kursen förmedlar de viktigaste grundläggande kunskaperna om teori och tillämpning av IR-termografi, emissivitet och reflekterad skenbar temperatur, kamerahantering och hur du använder programvaran. Kursen innehåller praktiska övningar, där du får använda kameran i olika mätsituationer och efter en översikt av elektriska och industriella inspektioner får du även lära dig hur du analyserar och rapporterar dina resultat. Kursen vänder sig till nybörjare inom termografi och för de som vill bekanta sig med sin kamera och lära sig grunderna för infraröd teknik och dess tillämpningar. ITC rekommenderar grundläggande teknisk förståelse som förkunskapskrav. Deltagare som slutför kursen med godkänt resultat får ett diplom

 • Introduktion till byggnadstermografi ( 2 dagars kurs) 
Första dagen är identisk med 1-dagars introduktionskursen. Den andra dagen börjar med en kort revision om termisk transfer innan du får lära dig om byggnadsskalet, viktiga fysikalsika parametrar och typiska fel. Stor vikt läggs på fältstudier och byggrelaterade praktiska övningar. Kursen är framtagen för nybörjare inom termografi och för alla som vill bekanta sig med sin kamera och lära sig grunderna för infraröd teknik och dess specefika tillämpningar inom bygg. Kursen är även mycket lämplig för personer som arbetar med byggnaders energieffektivitet. ITC rekommenderar grundläggande teknisk förståelse och intresse av byggnads relaterade frågor. Deltagare som slutför kursen med godkännt resultat kan erhålla ett intyg om genomförd kompetens utbildning - diplom!

 • Avancerad byggnads termografi kurs (3 dagars kurs)
Den här kursen är för de som har fullgjort nivå 1-kurs i termografi. Detta är en klass avsedd för operatörer som vill bli avancerade användare inom byggnads termografi. Erfarenhet av termografi är obligatoriskt. Kunskap om byggteknik är också ett plus. Innehåll: Vanliga isoleringsmaterial, värmeöverföring i en sammansatt struktur, lednings- motstånd, gränssnitt mellan luft och vägg, U-värde för en förenklad struktur, temperatur- profiler, köldbryggor, termisk index,övergående värmeöverföring, termisk tröghet, jämförelse av olika väggar, fukt,mätteknik, relativ luftfuktighet, daggpunkt, ånggenom släpplighet, ångspärrar, luftgenomsläpplighet, läckage, blower door, tryckskillnader. Kursen innehåller en hel labb med en blower door och lägger stor vikt på riktlinker för inspektioner. Kursen avslutas med ett provT. Deltagare erhåller ett diplom.

 • Introduktion till elektrotermografi (2 dagars kurs) 
Målet med kursen är att ge en ällmän introduktion om IR termografi och en överblick inom specefika tillämpningar för inspektion av elektriska installationer. Första dagen börjas med en introduktion av IR-termografi. Därefter får du lära dig grunderna inom termografi och grunderna för emissivitet och reflekterad skenbar temperatur, du får under praktiska övningar använda kameran i olika mätsituationer. Andra dagen börjar med en kort revision om termisk transfer innan du får lära dig om elektriska system och komponenter, materialegenskaper, typiska pronlem och fel. Stor vikt läggs på fältstudier och applikationsrelaterade praktiska övningar. Kursen är för nybörjare inom termografi och för de som vill bekanta sig med sin kamera och lära sig grunderna för IR-teknik och dess specifika tillämpningar inom el. Kursen är även lämplig för elinstallatörer eller personer som arbetar med förebyggande underhåll. ITC rekommenderar grundläggande teknisk förståelse. Deltagare som slutför kursen med godkännt resultat kan erhålla ett intyg om genomförd kompetens utbildning - diplom!

Certifikations Kurser:
 • ITC Nivå 1-kurs i termografi (5 dagars kurs)

Den här kursen är för dig som vill ta de första stegen mot att bli en professionell termograf och kvalificera dig som en Nivå 1-certifierad termograför. Du får lära dig grunderna i infraröd teknik, hur du hanterar kameran under olika villkor och för olika syften, hur du gör en korrekt bedömning av mätsituationen på fältet, tolka värmemönster samt identifiera möjliga felkällor. Du kommer att kunna göra IR-inspektioner enligt skriftliga riktlinjer och rapportera resultatet av inspektionen. Kursen fokuserar mycket på IR-mättekniker och påverkan av emissivitet och reflexionsförmåga på mätresultaten. Du får praktisera mätningen på riktig labbutrustning. Du kommer att kunna göra IR-inspektioner enligt skriftliga riktlinjer och rapportera resultatet av inspektionen. Du kommer att få skapa en kort fallstudie som du skall presentera för klassen. Kursen avslutas med ett prov med flervalsfrågor och termoanalys. Du rekommenderas ha en viss erfarenhet av kamerahantering och IR-kunskap. Efter kursen kommer du erhålla ett intyg (diplom) om genomförd kompetensutbildning. Om du klarar provet kommer du även erhålla ett certifikat om överensstämmelse med certifieringskraven.

 • ITC Nivå 2-kurs i  Termografi (5 dagars kurs)
 Kursen är för professionella termograförer med Nivå 1-certifikat som vill öka sin kunskap inom IR termografi och kvalificera sig till Nivå 2-certifierad termograför. Som Nivå 2-termograför ska du kunna vägleda kategori 1-personal inom områden som val av utrustning, tekniker, begränsningar, dataanalyser, korrigerande åtgärder och rapportering. Efter ett inledande prov kommer du att få repetera och lära dig mer om värmevetenskap och värmeöverföring samt få avancerad kunskap om IR-teori och IR-utrustning. Kursen avslutas med ett prov med flervalsfrågor. Kursen innehåller avancerade praktiska övningar och diskussioner om deltagarnas professionella erfarenheter och verkliga fall. Vetenskapsteori om värme och infraröd teknik lärs ut med hjälp av formler, diagram och grafer. Fokus ligger på statiska processer, men transienta mekanismer ingår också.Efter kursen kommer du erhålla ett intyg (diplom) om genomförd kompetensutbildning. Om du klarar provet kommer du även erhålla ett certifikat om överensstämmelse med certifieringskraven.
We have partnered with ITC, the global leader in infrared training to provide the highest level of quality education. 

Courses:
 • Introduction to thermography (1 day course) This course conveys the most important basic knowledge about theory and application of infrared thermography, emissivity and reflected apparent temperature, camera handling and using the software. The course is a substantive set of practical exercises, how to use the camera in different measuring situations and after an overview of electrical and industrial inspection, you will also learn how to analyze and report your results. This course is for beginners of thermography and for those who want to familiarize themselves with their camera and learn the basics of infrared technologyand its applications. ITC recommends basic technical understanding for taking this class. Participants who complete the course successfully will receive a certificate.
 • Building thermography (2 day course) The first day is identical with the 1-day introduction course as above. The second day begins with a brief audit of thermal transfer before you get to learn about buildingshells, physical important parameters and typical errors. Emphasis is placed on field studies and construction-related exercises.The course is designed for beginners of thermography and for all who want to familiarize themselves with their camera and o learn the basics of infrared technologyand its its uses in construction. The course is also very suitable for people working with energy efficiency. ITC recommends basic technical understanding and interest of building-related issues. Participants who complete the course with approved test results can obtain a certificate showing your competence - a diploma!
 • Advanced Building Course (3 day class) This is a class designed for operators who want to become advanced users within the building thermography. Experience in thermography is mandatory. Knowledge of building techniques is also a plus. Content: Common insulating materials,, 1-D heat transfer in a composite structure, conduction resistance, air - wall inference, U value for a simplified structure, temperature profiles, thermal bridges, thermal indexes, transient heat transfer, thermal inertia, comparison of various wall structures, humidity, measurement technology, relative humidity, dew point, vapour permeability, vapour barriers, air permeability, air leakage, blower door, pressure differences. This course includes a full lab with a blower door and has a big emphasis on inspection guidelines. Recommendations for taking this class is a knowledge of building techniques. The course concludes with an examination. Participants will receive a diploma.
 • Electrical thermography (2 day course) The goal of this course is to provide a general introduction to infrared thermography and an overview of the specific uses and  applications for inspection of electrical installations. The first day begins with an introduction of infrared thermography. Then you will learn the basics of thermography and the grounds for emissivity and reflected apparent temperature, you will get to do  practical exercises using the camera in different measuring situations. The second day begins with a brief audit of thermal transfer before you get to learn about electrical systems and components, material properties, typical problems and errors. Emphasis is placed on field studies and application-related exercises. The course is for beginners of thermography and for those who want to familiarize themselves with their camera and learn the basics of infrared technology and its specific applications in electricity. The course is also suitable for electrical contractors and for people working with preventive maintenance. ITC recommends basic technical understanding for taking this class. Participants who complete the course with approved results can obtain a certificate of completion - a diploma!.


Certification Courses:
 • ITC Level 1 Thermography Course-(5 day course) This course is for those who wants to take their first steps towards becoming a proffessionel thermographer and qualify as a Level 1 certified thermographer. You'll learn the basics of infrared technology, how you handle the camera in different conditions and for different purposes, how to make a proper assessment of the measurepoint situations in the field, interpret the thermal patterns and identify possible sources of error. You will be able to do infrared inspections in accordance with written policies and report the results of the inspection. The course focuses much on the infrared measurement techniques and the influence of emissivity and reflectivity of the measurement results.You will get to practice with real lab equipment. You will have to create a short case study which you must present to the class. The course ends with an examination with multiple choice questions and thermal analysis. You are recommended to have some experience of camera handling and some IR knowledge. After the course you will receive a certificate (diploma) on completion of skills training. If you pass the test, you will also receive a Certificate of Compliance with certification requirements.
 • ITC Level 2 Thermography Course -(5 day class) The course is for professional thermographers with Level 1 certificates who wish to increase their knowledge of infrared thermography and to qualify for the Tier 2-certified thermographer. As a Level 2-thermographer you should be able to guide Category 1personnel in areas such as equipment selection, techniques, limitations, data analysis,corrective action and reporting. After an initial test, you will get to repeat and learn more about heat and heat transfer, and science as well as have advanced knowledge of IR theory and infrared equipment. The course concludes with an examination with multiple choice questions. This course provides advanced practical exercises and discussions of participants professional experiences and real cases. Theory of heat and infrared technology is taught by using formulas, charts and graphs. The focus is on static processes, but transient mechanisms are also included. After the course you will receive a certificate (diploma) on completion of skills training.If you pass the test, you will also receive a Certificate of Compliance with certification requirements.

Sign in  |  Recent Site Activity  |  Terms  |  Report Abuse  |  Print page  |  Powered by Google Sites